BIP

Wykazy osób sprawujacych funkcje i ich kompetencje

Dyrektor - mgr Marzena Kmetko

Do kompetencji dyrektora należy:

 1. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Prezydenta Zielonej Góry w zakresie zwykłego zarządu Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze
 2. Dyrektor kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami (analiza i ocena efektów realizacji programu, pomoc, inspiracje).
 4. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 5. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 6. Dysponuje środkami finansowymi przedszkola określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 7. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 9. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 10. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 11. Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem.
 12. Tworzy radę rodziców w pierwszej kadencji.
 13. Wyraża zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza dzieci albo wzbogacenie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 14. Przenosi nauczyciela w stan nieczynny.
 15. Kieruje nauczycieli na badanie Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
 16. Udziela urlopów nauczycielom (płatnych i bezpłatnych).
 17. Ocenia nauczycieli.
 18. Zawiesza nauczycieli w pełnienia obowiązków.
 19. Powierza wychowawstwo.
 20. Ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 21. Wykonuje zalecenia Kuratorium, wynikające z nadzoru pedagogicznego.
 22. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2007-12-13 16:25:10 Ostatnia aktualizacja: 2009-02-10 03:22:08
Data publikacji: 2007-12-13 16:25:10 Artykul byl czytany: 9 razy